Od roku 2007 nowy Zarząd SM – Przylesie mając poparcie Rady Nadzorczej i Mieszkańców przeprowadził w kolejnych latach szereg remontów i modernizacji:

2022

    1. Budynki 91b, 91, 91d. Wymiana wodomierzy. Kontynuowano wymianę nowo zakupionych wodomierzy w związku z zamierzoną wymianą instalacji. W kilku mieszkaniach nie udało się wymienić wodomierzy z powodu nieobecności właścicieli lokali, braku kontaktu z właścicielami lub braku możliwości wymiany (zabudowane śrubunki, ściśnięta, skręcona instalacja, awaryjny stan instalacji) które postanowiono pozostawić do czasu wznowienia robót wymiany instalacji. (AS Instal 600,00 zł., ALTIMO Sp. z o.o. 1192,00 zł. + 894,00 zł + 1043,00 zł.)
    2. Studnia głębinowa. Kontynuowano rozpoczęte prace wykonania studni głębinowej po sukcesywnym uzyskiwaniu niezbędnych decyzji od organów administracji państwowych na podstawie opracowań (Karta Informacyjna Projektu, Operaty wodnoprawne – 3 opracowania, Dokumentacja hydrogeologiczna).  Uzyskano Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, Pozwolenie na zabudowę urządzeń wodnych wykonanego otworu hydrogeologicznego i oczekujemy na Pozwolenie na pobór wody podziemnych z wykonanego ujęcia o które zawnioskowaliśmy 05.12.2012 L.dz.1141/2022.  (ZRW A.Kubera 80870,00 zł., GEOPLAN A.Nerkowski 15375,00 zł., GEOPLAN Dawid Zimnawoda 2091,00 zł.)
    3. Plac zabaw – Działka 11/16. Wykonanie drogi dojazdowej z geokraty do studni głębinowej (HINC A.HINC 41529,72 zł.)
    4. 9 budynków. Po przeglądzie stanu technicznego dachów budynków mieszkalnych dokonano cząstkowych napraw pokrycia na 9-ciu budynkach mieszkalnych – likwidacja pęcherzy wodnych, naprawa obróbek blacharskich, uszkodzeń papy, dosztukowanie kominów kanalizacyjnych, uzupełnienia ubytków kominów tynku kominów wentylacyjnych. (DEVICE Sp. z o.o. 25909,44)  
    5. Hydrofornia osiedlowa. Po włamaniu do pomieszczeń hydroforni wymieniono istniejące drzwi  wejściowe na antywłamaniowe (HINC A.HINC 9778,50 zł.)
    6. 9 budynków. Uszczelnienie zadaszenia balkonów w miejscach szczelin pomiędzy płytą balkonową a elewacją na 9-ciu budynkach (DEVICE SP. z o.o. 85050,00 zł.)
    7. Garaże kpl. „A”. Wymiana rynien i rur spustowych oraz pokrycia zadaszeń żelbetowych z powodu ich złego stanu technicznego i częściowego zniszczenia. (DEVICE Sp. z o.o. 28904,07 zł. + 10081,44 zł.)
    8. Garaże kpl. „A” – zakup szlabanu zamykającego wjazd na plac . przy budynku 77d (Satie 14715,00 zł.)
    9. Garaże kpl.”D”. Wymiana rynien i rur spustowych z równoczesnym przerobieniem spadków i uzupełnieniem odprowadzenia wód opadowych. Nieprawidłowości powodowały korozję i niszczenie bram i progów w garażach. (DEVICE Sp. z o.o. 34930,18 zł. + 5169,17 zł.)
    10. Garaże kpl. „D”. Wykonanie odwodnienia z rur spustowych i nowego orynnowania garaży dostawionych. (HINC A.HINC 6666,60 zł.)
    11.  Budynek 91c. Odtworzenie zagospodarowania terenu po dostawieniu balkonów i robotach elewacyjnych.  (HINC A.HINC 41165,64 zł.)
    12. Budynek 91d. Odtworzenie zagospodarowania terenu po dostawieniu balkonów i robotach elewacyjnych.  (HINC A.HINC 23485,62 zł.)
    13.  Droga dojazdowa do budynków 91, 91c, 91d. Naprawy cząstkowe nawierzchni zagrażające bezpieczeństwu ruchu pieszego i jezdnego. (HINC A.HINC 6076,20 zł.)
    14.  Budynek 84. Remont rowerowni. (HINC A.HINC 31347,00 zł.)
    15.  Budynek 91d. Remont rowerowni. (HINC A.HINC 25191,00 zł.)
    16.  Budynek 91. Remont rowerowni. (HINC A.HINC 24640,20 zł.)
    17.  Budynek 78. Remont rowerowni. (HINC A.HINC 31347,00 zł.)
    18.  Budynek 84. Wymiana drzwi korytarza bocznego (HINC A.HINC    4773,60 zl.
    19.  Budynek 91c mieszkanie 43. Wymiana okien.  (ANKO Sp. z o.o. 10061,59 zł.)
    20.  Plac postojowy przy budynku 79 i Pawilonie 79a. Remont nawierzchni wjazdu i parkingu (HINC A.HINC 43248,89 zł.)
    21.  9 budynków. Doraźne prace naprawcze instalacji elektrycznej w m-cach styczeń luty 2022  (Elwat Inst. Elektr. K.Witek 18878,40 zł.)
    22.  Teren osiedla. Prace instal. elektryczne na terenie osiedla (studnia ujęciowa, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie garaży, zasilanie kotłowni 77c, szlaban przy bud.77d. (Elwat Inst. Elektr. K.Witek 13565,00 zł.)
    23.  8 budynków (bez 91b). Prace naprawcze w budynkach w okresie kwiecień – wrzesień 2022. (Elwat Inst. Elektr. K.Witek 19467,00 zł.)
    24. Teren osiedla. Doraźne prace naprawcze inst. elektr. (oświetlenie zewnętrzne,    
 oświetlenie parkowe, studnia głębinowa, garaże kpl „A”, szlaban przy 77d). (Elwat Inst. Elektr. K.Witek 13234,80 zł. + 5073,75 zł.)
    25.  9 budynków. Bieżące naprawy elektryczne. (Elwat. K.Witek 8035,20 zł.)         
    26.  Budynki 91b, 91c, 91d. Kontynuacja zadania „Głęboka termomodernizacja ….”  Decyzja Pomorskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 12.04.2022 nr OHŚ.9022.1.2020.AK umożliwiła kontynuowanie wstrzymanych wcześniejszą Decyzją tego samego organu nr OHK.9022.6.2020.AK z dnia 23.03.2020 robót termomodernizacyjnych. Wymiana instalacji c.o., z.w., c.w. i cyrkulacji. (DEVICE Sp. z o.o./Flow System 2 812 375,21 zł.)
    27.  Budynek 77d. Dokończenie robót wymiany instalacji przerwanej przez f-mę POLTERM (DEVICE Sp. z o.o./Flow System 4685,19 zł. oraz Flow System 1194,93 zł.)
    28.  Budynki 91b, 91c, 91d. Docieplenie stropów piwnic. (DEVICE Sp. z o.o. 149 951,30 zł.)
    29.  Kotłownie – 9 budynków + Pawilon 77c. Wymiana sensorów detekcji gazu oraz akumulatorów wewnętrznych modułów i zasilaczy podtrzymujących pracę systemów bezpieczeństwa „Gazex”. (ALTIMO M. Świtka 7746,84 zł. + 698,64 zł.)
    30.  Budynki 77d i 91c. Wymiana pomp cyrkulacyjnej i obiegowej (pomiędzy kotłem a zasobnikiem wody) (ALTIMO M. Świtka  8324,95 zł.)
    31.  Budynki 77d, 91a, 91b dostawa z wymianą napędu przepustnic powietrza w palnikach gazowych. (ALTIMO M. Świtka  5767,20 zł.)    

Informacja dodatkowa.   
    32. Garaże kpl. „A”  Wymiana instalacji elektrycznej – zrealizowana w 50%.
    33. Pawilon 77c. Prace instalacji elektrycznej  dotyczące zwiększenia mocy w  kotłowni – zrealizowane w 80%.
    34. Budynki 77d, 79, 91a Monitorowanie stateczności budynków (GEOPLAN S.C.  4982,50 zł.)      

2020 i 2021

    1. Zakończono prace elewacyjne we wszystkich budynkach. Pozostały drobne poprawki wymagające wejścia do mieszkań których nie wykonano ze względu na pandemię.
    2. Nie zakończono prac związanych z wymianą instalacji wodociągowej i grzewczej w budynkach 91b, 91c i 91d.
    3. Powodem przerwania prac była inicjatywa grupy mieszkańców budynku 91b którzy po pretekstem zagrożenia epidemią wywoływali niepokój wśród innych. Zarząd nie miał podstaw prawnych do przerwania realizacji zawartych umów z NFOŚiGW i GW ani wykonawcami. Zażądaliśmy od SANEPID-u wydania decyzji  a nie informacji i sugestii telefonicznych. Decyzja SANEPID-u zapewniła ochronę prawną przed ewentualnymi roszczeniami ze strony instytucji wdrażającej projekt i wykonawców.
    4. W 9-ciu budynkach zakończono stawianie wież balkonowych.
    5. Rozpoczęto wykonywanie opasek budynków i przywracanie po budowie terenów zielonych.
    6. Zakończono wymianę wodomierzy w 6-ciu budynkach. Od czerwca 2020 rozpoczęto wymianę wodomierzy  w budynkach 91b, 91c i 91d.
    7. W związku z rozpoczęciem prac na działce po starej kotłowni przygotowywane jest dostosowanie osiedla do nowego układu komunikacyjno – parkingowego z uwzględnieniem przepisów p.poż.

Najważniejsze roboty remontowe w okresie od marca 2020 do grudnia 2021
    1. W dniu 23 marca 2020 Decyzją Pomorskiego Państwowego wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego OHK.9022.6.2020.AK, wstrzymano  realizację wymiany instalacji wodociągowej i grzewczej do czasu odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    2. Kontynuowano rozpoczęte prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków które zakończono w lipcu 2022. (Device 596149,80 zł)
    3. Realizowano w dalszym ciągu montaż balkonów dostawnych które zakończono w październiku 2022. ( SerwMar 4179722,00 zł.)
    4. W styczniu 2021 rozpoczęto przygotowania do wymiany kolektora sanitarnego w piwnicy budynku 77d, odprowadzającego ścieki sanitarne do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Przyczyną był zator kanalizacyjny i wybijanie ścieków w grunt pod budynkiem – badania geotechniczne (Terrawiert 538,00 zł. )
    5. W marcu  2022 zakończono remont kanalizacji sanitarnej pod budynkiem 77d. (HINC A.Hinc 82539,00 zł.)
    6. Kontynuacja rozpoczętych robót instalacji odgromowych w budynkach 91a, 91d, (K&M INSTAL 23522,40, 8078,40), 91, 91c, 78, 84, 77d,,  (ELZAB 15714,00, 24748,20, 9273,46, 17303,76,
    7. Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, nowych słupków oświetleniowych, instalacje odgromowe, instalacje grzewcze dachowe, przeróbki, naprawy usuwanie awarii.  (ELWAT 19418,01, 10479,00, 9840,00, 9273,46, 1045,50, 4932,30, 4194,30, 4182,00, 8302,50, 10762,50, 3345,60, 3045,60)  
    8. W  lutym 2022 stwierdzono uszkodzenia i spękania muru oporowego utrzymującego nasyp ziemny przy ścianie szczytowej  Pawilonu 77E. Wykonano ekspertyzę techniczną stanu technicznego (AMBIT 6150,00 zł.) z zaleceniem pilnego rozebrania elementów zagrażających bezpieczeństwu konstrukcji i bezpieczeństwu użytkowania.
    9. W marcu 2022 rozebrano ścianę muru z bloczków betonowych i zastąpiono prefabrykatami żelbetowymi z balustradą, wykonano ściankę oporową z pustaków ozdobnych nawierzchnię brukową i ogrodzenie panelowe. Na terenie przed murem ustawiono kontenery na odpady segregowane. (HINC A.HINC 60872,70 zł.)
    10. Przed ścianą wschodnią budynku 77d wykonano remont nawierzchni drogowej i chodnikowej z pozyskaniem 2-ch miejsc postojowych. (HINC A.HINC 9754,50 zł.)
    11. Marzec 2022.W budynku 77d pomieszczenie suszarni wraz z przylegającymi boksami piwnic (zniszczone o ażurowych i przystosowano dla potrzeb przechowywania rowerów. (HINC A.HINC 41023,80 zł.)
    12.  Pawilon 77c/segment A. Przygotowanie pomieszczenia na parterze do  
 wynajęcia na sklep warzywny. Likwidacja szybu windowego, wykonanie stropu zbrojonego, zamurowanie 2-ch okien, przebudowa ścianek działowych (HINC A.HINC 26073,54,70 zł
    13.  Remont nawierzchni drogowych i chodnikowych przy budynkach 77d, 78, 79 i 84, zakup i montaż elementów ogrodzenia. (HINC A.HINC 222968,95 zł.)
    14.  Działka 11/16. Droga dojazdowa, wcinka w skarpę i zabezpieczenie kamiennym murem oporowym dla potrzeb robót studniarskich  (HINC A.HINC 68818,70 zł.)
    15.  Wykonanie otworu wiertniczego do przystosowania dla potrzeb studni działka 11/16. (Zakład Robót wiertniczych Andrzej Kubera Sławno 116850,00)

2019

    1. Kontynuowano głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych , stropodachów, stropów piwnic, nadbudówek, oraz wymianę instalacji c.o., c.w., z.w. i cyrkulacji.  Przy końcu 2019  zaawansowanie prac było we wszystkich budynkach.
    2. Zakończono budowę fundamentów pod wieże balkonowe z jednoczesną likwidacją kolizji z infrastrukturą podziemną   (sieci wod. kan, sieci teletechniczne).
    3. Wykonano remont nieszczelnych przyłączy gazu, przeniesiono i wymieniono na nowe skrzynki gazomierzy w ostatnich 3-ch budynkach (91b, 91c, 91d)
    4. Zakończono budowę balkonów w 6-ciu budynkach.
    5. W 6-ciu budynkach docieplono elewację ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki.
    6. W 5-ciu budynkach zakończono wymianę instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania.
    7. We wszystkich ocieplanych budynkach przygotowano pod elewacją instalacje monitoringu wizyjnego oraz kotłowni. Zamontowano kamery w windach, klatkach schodowych i na elewacji.
    8. Na bieżąco usuwano awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.  

2018

1. Rozpoczęto głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów piwnic, nadbudówek oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji.  Zaawansowanie robót w 2-ch budynkach.
2. Rozpoczęto wykonanie fundamentów pod wieże balkonów z jednoczesną likwidacją kolizji z infrastrukturą podziemną (sieci wod.-kan., teletechniczne, ). Zaawansowanie robót w 6-ciu  budynkach.
3. Wykonano remont nieszczelnych przyłączy gazu, przeniesiono i wymieniono na nowe skrzynki gazomierzy w 7-miu  budynkach.
4. Rozpoczęto realizację balkonów dostawnych dla jednego budynku  91a.
5. Przebudowano wewnętrzną sieć wodociągową mającą na celu dostawę wody dla wszystkich 9-ciu budynków z górnej hydroforni przy zespole garaży kompleksu „B” z
    równoczesną likwidacją hydroforni dolnej na terenie nieczynnej kotłowni.
6. Zakończono remont i przebudowę hydroforni górnej z równoczesnym przeniesieniem urządzeń hydroforowych i szafy sterowniczej z hydroforni dolnej oraz wykonaniem instalacji
    elektrycznej z modułem awaryjnym.
7. Wykonanie hydrantów dla poboru wody p.poż.  
8. Przerobiono instalację oświetleniową na led  w pomieszczeniach biurowych SM i sali konferencyjnej.
9. Wykonano remont pomieszczeń magazynowych konserwatorów w Pawilonie 77C,
10. Wykonano remont kawalerki w budynku 84/56.
11. Wykonano remont nawierzchni chodnika po rozbiórce  schodów przy rampie oraz naprawę rury spustowej wód opadowych.   
12. Odnowiono ściany, sufity i posadzki w kotłowniach budynków po montażu zasobników ciepłej wody.
13. Opracowano projekty budowlane zamienne przebudowy balkonów i docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynków.
14. Opracowano projekty wykonawcze wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej w budynkach w których rozpoczęto termomodernizację.

2017

    1. Zakończono budowę placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi pomiędzy budynkami 78 i 84.
    2. Po ułożeniu ciepłociągu wykonano remont nawierzchni ciągu pieszego na działce 30/7 od ul. 23 Marca do granicy lasu (rejon budynku 78).
    3. Wykonano remont muru oporowego na granicy działek 30/7 i 15/2.
    4. Wymieniono instalację elektryczną w zespołach 12 garaży kpl. „A” i  10 garaży kpl. „B”.
    5. Przebudowano sieć wodociągową zasilającą 7 budynków dolnych.
    6. Wykonano remont hydroforni górnej i przeniesiono system pomp z hydroforni dolnej do pomieszczenia w hydroforni górnej.
    7. Podłączenie zasilania klatek schodowych do źródeł energii odnawialnej.
    8. Na bieżąco usuwano awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.
    9. Sporządzono dokumentację projektową dla NFOŚiGW w związku z zamierzeniem wykonania głębokiej termomodernizacji.
    10. Przygotowani dokumentację dla pozyskania „białych certyfikatów” po termomodernizacji.

2016

    1. Zamontowano w każdym z 9-ciu budynków po dwa nowe zasobniki o łącznej pojemności ok.720 l. Zwiększyło to komfort poprzez stabilizację temperatury c.w. użytkowej.
    2. Wprowadzono zdalny monitoring parametrów pracy kotłowni. Wyremontowane zostały posadzki we wszystkich kotłowniach budynkowych.
    3. W piwnicach 4-ch budynków w pomieszczeniach socjalnych gospodarzy zamontowano węzły sanitarne.
    4. W 9-ciu budynkach na X kondygnacji zamontowano monitoring i alarm dźwiękowy.
    5. Wymieniono  instalację elektryczną we wszystkich 33 garażach kompleksu „D”.
    6. Systematycznie wymieniane są źródła światła oświetlenia terenu na energooszczędne led.
    7. Przystąpiono do projektowania placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi pomiędzy budynkami 78 i 84.
    8. Rozpoczęto budowę ciągu pieszego od ulicy 23 Marca do budynku 78.
    9. Zmodernizowano we wszystkich budynkach instalację elektryczną na odcinku pomiędzy układem pomiarowym a wyłącznikiem głównym.
    10.  W rejonie budynków 91a i 91b po awarii wodociągowej wykonano naprawy miejscowe dróg oraz wymianę nawierzchni chodników.
    11. Przy budynkach 91a i 91b wykonano drogę manewrową dla Straży Pożarnej wraz z miejscami postojowymi dla mieszkańców.
    12. Po konsultacjach z mieszkańcami wystosowano wniosek o zmianę planu zagospodarowania dla terenu po starej kotłowni. Zawnioskowano o wprowadzenie funkcji mieszkaniowej i zwiększenie wysokości zabudowy w celu uzyskania większych środków ze sprzedaży tej nieruchomości z przeznaczeniem  na rewitalizację budynków mieszkalnych.

2015

    1. Kotłownie budynkowe:
        1.1.   Zdemontowano nieczynne zasobniki c.w.
        1.2.   Zakupiono 1 nowy zasobnik c.w. dla budynku 78.
        1.3.   Wymieniono niesprawne zawory odcinające piony mieszkalne w obiegu centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach.
        1.4.    Wymieniono pompę cyrkulacyjną c.w. w budynku 84.
        1.5.    Wymieniono elementy palnika (napęd przepustnicy) w budynku 79.
    2. Pawilon 77C – Wymiana drzwi wejściowych i witryn w ścianie północnej (Restauracja Margarita) wraz z pracami elewacyjnymi..
    3. Pawilon 77C – Remont pomieszczeń parteru po przeszkleniu.   
    4. Pawilon 77C – Wykonanie instalacji elektrycznej w punkcie bankowym i sklepie chemicznym.
    5. Pawilon 77C Montaż drzwi p.poż. na półpiętrze oraz wyłącznika p.poż.
    6. Otoczenie Pawilonu 77C – remont schodów na skarpie wschodniej oraz wymiana nawierzchni chodników wraz z cząstkowymi naprawami nawierzchni drogi.
    7. Budynki 91C i 84 – remont pokrycia dachu.
    8. Budynki 84, 91A, 91C i 91D – naprawa kominów wentylacyjnych.
    9. Wymiana i naprawa nawierzchni chodnika wzdłuż ściany zachodniej budynku 91.
    10. Wymiana i naprawa nawierzchni chodnika wzdłuż ściany północnej i zachodniej budynku 77D.
    11. Montaż kamer na budynkach osiedla oraz urządzenia UBIUQ.
    12. W kotłowniach budynkowych wykonano n/w roboty remontowe na kwotę 32 353,14 zł. w tym:
        12.1. Dostawa i montaż palnika gazowego Riello BS3/M w bud. 77D –  (5936,88).
        12.2. Dostawa i montaż zaworów bezpieczeństwa w kotłach gazowych w budynkach nr 78, 84, 91 i 91D – (560,65).
        12.3. Dostawa i montaż emaliowanego bufora c.w. z otuliną termoizolacyjną do bud. 78  –  (7,5 tys.zł.).
        12.4. Wymiana zaworów odcinających piony mieszkalne (Dn50)  we wszystkich  budynkach oraz zawory (Dn20) w bud. 91C i 91D – (14058,82).
        12.5. Dostawa i montaż pompy obiegowej c.w. użytkowej Grundfos Magna 332-120F w bud. 84 –  3236,97 zł
        12.6.   Wymiana elementów palnika (przepustnica powietrza Siemens bud.79  1674,00zł.
        12.7.   Dostawa i montaż łączników amortyzacyjnych DN65 SOCLA w bud. 91C   524,62 zł.
      2.  Wymiana nawierzchni utwardzonej przy zespole garaży (kompleksu „C”) nr 34 – 43.
      3.  Remont chodnika drogi wewnętrznej od strony zachodniej budynku 91 – 14 505,02 zł.
      4.  Remont chodnika do budynku 91D – 9 499,905 zł.
      5.  Ułożenie nawierzchni utwardzonej przy urządzeniach siłowni 33 340,01 zł.
      6.  Remont nawierzchni chodnika przy budynku 77D –  41 793,25 zł.
      7.  Remont nawierzchni drogi do studni głębinowej zasilającej hydrant naziemny  przeciwpożarowy –  20 353,43 zł.
      8.  Remont pokrycia dachu budynku przy ul. 23 Marca 91C – 40 892,64 zł.
    9. Remont pokrycia dachu budynku przy ul. 23 Marca 84 – 40 893,12 zł.
    10. Remont kominów i nadbudówki na dachu budynku 91A – 6 235,97 zł.
    11. Remont kominów i nadbudówki na dachu budynku 91D – 6 569,22 zł.
    12. Remont pokrycia dachu nieczynnej kotłowni nad halą warsztatów 31 087,78 zł.
    13. Remont pokrycia dachów garaży kompleksu „D” 50, 51, 52, 53 – 9 219,27 zł.
    14. Montaż kamer na dachach 9 budynków mieszkalnych – 4 922,01 zł.
    15. Montaż kamer zewnętrznych na budynku 79 dla obserwacji terenu w otoczeniu budynku (parking, ulica) – 4 378,48 zł.
    16. Montaż kamer z sygnałem bezprzewodowym – 5 512,98 zł.
    17. Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji balkonów 9 budynków – 7 380,00 zł.
    18. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy balkonów i docieplenia ścian zewnętrznych wraz z projektem kolorystyki elewacji dla 9 budynków – 104 550,00 zł.
    19. Wymiana opraw oświetleniowych i numerowych na 9 budynkach – 2964,60 zł.
    20. Naprawy instalacji elektrycznych na terenie osiedla  – 28 705,74 zł.

2014

 1. W eksploatowanych od 2-lat kotłowniach budynkowych wykonano drobne roboty remontowe:
  1.1.  Wymieniono litowe baterie zasilające ciepłomierze oraz zamontowano kontrolki obecności fazy.
  1.2.   Zakupiono i zamontowano nowy palnik gazowy do bud. 91C i nową pompę  obiegową do bud. 79.
  1.3.   Wymieniono we wszystkich budynkach zawory bezpieczeństwa.
  1.4.    Uszczelniono wszystkie naczynia wzbiorcze.
 2. Wykonano całkowity remont pokrycia dachu pawilonu 77C.
 3. Całkowity remont pokrycia dachu zespołu garaży Kompleksu „A” od  nr 13 do 22 oraz kompleksu „D” nad garażami od nr 44 do 49.
 4. Docieplono cokół budynku 77D.
 5. Ocieplono stropy w bud. z dwururową instalacją CO: 91C, 91D, 84, 78.
 6. Remont nawierzchni chodników od strony zachodniej bud. 91C i 91D.
 7. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 84.
 8. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych w rejonie bud. 91, 91D, 91A i 79.
 9. Remont nawierzchni chodników w rejonie 91A.
 10. Remont nawierzchni chodnika w rejonie gołębnika.
 11. Remont nawierzchni chodnika przy bud.78.
 12. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 91C.
 13. Pawilon 77C – prace projektowe związane z modernizacją.
 14. Pawilon 77C – rozbiórka schodów i elementów betonowych.
 15. Pawilon 77C – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.
 16. Pawilon 77C – izolacja podziemia i wykonanie muru konstrukcyjnego.
 17. Pawilon 77C – dostawa i montaż konstrukcji przeszklonej.
 18. Pawilon 77C  – wykonanie muru oporowego ławki kamiennej.
 19. Pawilon 77C – nawierzchnia tarasów i schody.
 20. Pawilon 77C – prace wykończeniowe, ściany, posadzki.
 21. Pawilon 77C – licowanie murów kamieniem naturalnym.
 22. Pawilon 77C – dostawa i montaż barierki ze stali nierdzewnej.
 23. Projekt koncepcyjny elewacji i modernizacji balkonów budynków.
 24. Wykonano awaryjną drogę przejazdową do budynku 91A.
 25. Zlikwidowano 4 silosy w dawnej hali kotłów w starej kotłowni na koszt najemcy.
 26. Adoptowano na koszt najemcy pomieszczenia biurowe dawne zaplecze socjalne starej kotłowni.
 27. Poszerzono drogę objazdową za starą kotłownią.
 28. Zainstalowano lub rozbudowano z udziałem Gminy Sopot  monitoring na budynkach 78, 84, 91, 79, 77C.
 29. Systemem gospodarczym naprawiono urządzenia na placach zabaw (maj 2014).
 30. Wymieniono zawory podpionowe instalacji gazowej w budynku 91A oraz uszczelniono instalacje gazowe w budynkach 91A , 91B.
 31. Usuwano na bieżąco awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.

Udzielano również pomocy technicznej mieszkańcom w zakresie usuwania drobnych awarii w mieszkaniach.

2013

 • dokonano przeglądu i napraw placów zabaw
 • zabudowano komórki na podestach klatki schodowej w czterech budynkach 79, 84, 91 i 91 B;
 • opracowano projekt wymiany poziomów CW (ciepła woda), ZW (zimna woda) i cyrkulacji;
 • od 1 kwietnia 2013 r. SM Przylesie przejęła eksploatację kotłowni budynkowych we własnym zakresie. Zarówno umowę serwisową oraz sposób kontroli wewnętrznych;
 • wykonano konieczne remonty w kotłowniach budynkowych. Wymiana stacji uzdatniania wody 9 budynków;
 • wykonano całkowity remont pokrycia dachów budynków 79 i 91 B oraz naprawy kominów wentylacyjnych i opierzeń blacharskich w blokach 91D, 91C, 91A, 78 i 84;
 • wykonano napraw interwencyjnych (uszczelnianie balkonów, naprawa rury spustowej na południowej ścianie budynku 91C, naprawy wpustu dachu oraz cząstkowe naprawy pokrycia dachu pawilonu 77C);
 • dokonano napraw cząstkowych nawierzchni dróg lokalnych z obudową wpustów ulicznych i naprawą studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
 • dokonano wymiany zasuwy podziemnej odcinającej zasilanie budynku 91 C;
 • dokonano wymiany 8 zaworów podpionowych odcinających piony gazowe w budynku 91 C;
 • dokonano kilka napraw budynków garaży (m.in. pokrycia dachu);
 • montaż dwóch zasuwnic w oknach klatek schodowych w budynku 91 A oraz 91;
 • dokonano naprawy dwóch kominów wentylacyjnych oraz naprawy spękanych ścian garaży nr 50, 51, 52 i 53;
 • dokonano naprawy konstrukcji stalowej dachu zaplecza magazynowego kotłowni po zdarzeniu losowym zwalenia się dwóch drzew podczas huraganowego wiatru;
 • wstawiono trzy szyby z poliwęglanu w wiatrołapie budynku 91A;
 • wykonana dokumentacja:
  – modernizacja instalacji
  – zamiana instalacji c.o. z 1 rurowej na 2 rurową w budynku 91A
  – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla dwóch segmentów pawilonu usługowo-handlowego 77C
  – badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dlazespołu 4-ch garaży kompleksu “D:
  – badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektowanych śmietników podziemnych;
 • realizowana dokumentacja projektowa:
  – dostosowanie dróg lokalnych do wymagań p.poż.
  – rozbudowa przyziemia pawilonu 77 C z zagospodarowaniem przyległego terenu (uzupełniania do uzyskania pozwolenia na budowę.

2012

 • doprowadzono przyłącze gazowe do budynku nieczynnej kotłowni w celu zapewnienia ogrzewania w pomieszczeniach wynajmowanych;
 • modernizację dźwigów osobowych w pozostałych 4 budynkach 11-kondygnacyjnych (z przebudową szybów) z 6 przystankowych (czyli na półpiętrach) na 12 przystankowe ( na każdej kondygnacji). W marcu budynki 79 i 84, a w maju 91 i 91b;
 • w windach w/w budynkach zainstalowano monitoring (w kabinach);
 • we wszystkich budynkach zainstalowano podliczniki zużycia energii elektrycznej przez windy;
 • przywrócono ścianki działowe korytarzy bocznych w budynku 84 po stronie lewej i rozpoczęto zabudowę komórek na podestach klatek schodowych;
 • dokonano wymiany pompy głębinowej wraz z montażem falownika;
 • systemem gospodarczym (konserwatorzy) naprawę urządzeń na placach zabaw;
 • metodą alpinistyczną wykonano naprawę ubytków elewacji na narożnikach budynków – 91 D na całej długości budynku oraz punktowo w budynkach 91 A i 91 C;
 • w kilku mieszkaniach naprawiono ościeże okienne przez wzmocnienie nadproży kątownikami stalowymi;
 • naprawiono kominy wentylacyjne na dachu budynku 91 D;
 • wstawiono nowe drzwi wejściowe do wiatrołapu budynku 79 (zniszczone przez wandali);
 • wykonano miejscowe naprawy nawierzchni drogowych i chodnikowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej;
 • zabezpieczono przed osuwaniem się skarpy oraz zamulaniem kanalizacji deszczowej od strony wschodniej zabudowań nieczynnej kotłowni wraz z naprawą schodów;
 • usuwano na bieżąco awarie na instalacjach wewnętrznych.

2011

 • modernizację dźwigów osobowych w 5 budynkach 11- kondygnacyjnych (z przebudową szybów) z 6 przystankowych (czyli na półpiętrach) na 12 przystankowe (na każdej kondygnacjach);
 • remont pokrycia dachu budynku 77D;
 • remont chodnika od budynku 79 do 91 (pętla autobusowa);
 • l likwidację 7 zbiorników podziemnych magazynowych oleju opałowego;
 • umocnienie skarpy przy pawilonie 77 E;
 • uporządkowanie i umacnianie skarpy przy budynku 79B;
 • przełożenie i nawodnienie pionów wodnych i przeciwpożarowych w 9-ciu budynkach;
 • nasadzenia krzewów po likwidacji zbiorników i wymiana żywopłotów oraz bieżąca pielęgnacja zieleni.

2010

 • remont pokrycia dachu budynku 91;
 • remont WLZ w 5-ciu budynkach z wymianą oświetlenia i instalacją dzwonkową na klatkach schodowych;
 • remont chodnika od budynku 91 do 91C (strona zachodnia);
 • remont podjazdu do zespołu garażowego pomiędzy budynkami 91 a 91C;
 • remont częściowy chodnika przy budynku 91C;
 • remont częściowy nawierzchni i chodnika przy budynku 79;
 • remont schodów i gazonów przy wejściu do pawilonu 79A (Apteka, Przychodnia);
 • remont podjazdu przy trafostacji;
 • likwidacja 6 zbiorników podziemnych magazynowych oleju opałowego;
 • nasadzenia zamienne krzewów po likwidacji zbiorników;
 • pielęgnacja zieleni.

2009

 • modernizację wnętrz na pierwszych kondygnacjach pawilonu 77C (biura Orchis, biura SM-Przylesie, pomieszczenie Filii Biblioteki Miejskiej oraz remont klatek schodowych;
 • remont schodów zewnętrznych po stronie zachodniej zabudowań kotłowni;
 • miejscowe naprawy nawierzchni drogowych i chodników na terenie Osiedla;
 • remont WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w 4-ch budynkach z wymianą oświetlenia i instalacją dzwonków na klatkach schodowych;
 • wymiana zieleni na odmiany atrakcyjnie szlachetne.

2008

 • przebudowę kotłowni olejowych na gazowe we wszystkich 9 – ciu budynkach mieszkalnych i 2-ch pawilonach usługowych;
 • przebudowę całościową oświetlenia parkowego;
 • wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach we wszystkich budynkach mieszkalnych;
 • remont instalacji odgromowej w 9-ciu budynkach;
 • wymianę instalacji antyoblodzeniowej na dachach i w rurach spustowych;
 • termomodernizację pawilonu ul. 23 Marca 77C wraz z wymianą okien;
 • wymianę okien na klatkach schodowych w 9-ciu budynkach;
 • remont ścian i zadaszeń w wiatrołapach w 9-ciu budynkach;
 • remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku 91D;
 • remont nawierzchni chodników przy wejściach do 7 budynków;
 • umocnienie skarp przy budynkach 78 i 84.

2007

 • naprawę instalacji przeciwpożarowej podziemnej w tym budowę 4 hydrantów naziemnych;
 • wymianę pokrycia dachów dwóch budynków (23 Marca 78 i 91D);
 • wymianę koszy zlewowych na ścianach szczytowych ośmiu budynków;
 • wymianę nawierzchni chodnika przy wejściu do budynku 91 C.