A A A

Od roku 2007 nowy Zarząd SM - Przylesie mając poparcie Rady Nadzorczej i Mieszkańców przeprowadził w kolejnych latach szereg remontów i modernizacji:

2014

 1. W eksploatowanych od 2-lat kotłowniach budynkowych wykonano drobne roboty remontowe:
  1.1.  Wymieniono litowe baterie zasilające ciepłomierze oraz zamontowano kontrolki obecności fazy.
  1.2.   Zakupiono i zamontowano nowy palnik gazowy do bud. 91C i nową pompę  obiegową do bud. 79.
  1.3.   Wymieniono we wszystkich budynkach zawory bezpieczeństwa.
  1.4.    Uszczelniono wszystkie naczynia wzbiorcze.
 2. Wykonano całkowity remont pokrycia dachu pawilonu 77C.
 3. Całkowity remont pokrycia dachu zespołu garaży Kompleksu „A” od  nr 13 do 22 oraz kompleksu „D” nad garażami od nr 44 do 49.
 4. Docieplono cokół budynku 77D.
 5. Ocieplono stropy w bud. z dwururową instalacją CO: 91C, 91D, 84, 78.
 6. Remont nawierzchni chodników od strony zachodniej bud. 91C i 91D.
 7. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 84.
 8. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wewnętrznych w rejonie bud. 91, 91D, 91A i 79.
 9. Remont nawierzchni chodników w rejonie 91A.
 10. Remont nawierzchni chodnika w rejonie gołębnika.
 11. Remont nawierzchni chodnika przy bud.78.
 12. Remont nawierzchni chodnika przy bud. 91C.
 13. Pawilon 77C - prace projektowe związane z modernizacją.
 14. Pawilon 77C - rozbiórka schodów i elementów betonowych.
 15. Pawilon 77C - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.
 16. Pawilon 77C - izolacja podziemia i wykonanie muru konstrukcyjnego.
 17. Pawilon 77C - dostawa i montaż konstrukcji przeszklonej.
 18. Pawilon 77C  - wykonanie muru oporowego ławki kamiennej.
 19. Pawilon 77C - nawierzchnia tarasów i schody.
 20. Pawilon 77C - prace wykończeniowe, ściany, posadzki.
 21. Pawilon 77C - licowanie murów kamieniem naturalnym.
 22. Pawilon 77C – dostawa i montaż barierki ze stali nierdzewnej.
 23. Projekt koncepcyjny elewacji i modernizacji balkonów budynków.
 24. Wykonano awaryjną drogę przejazdową do budynku 91A.
 25. Zlikwidowano 4 silosy w dawnej hali kotłów w starej kotłowni na koszt najemcy.
 26. Adoptowano na koszt najemcy pomieszczenia biurowe dawne zaplecze socjalne starej kotłowni.
 27. Poszerzono drogę objazdową za starą kotłownią.
 28. Zainstalowano lub rozbudowano z udziałem Gminy Sopot  monitoring na budynkach 78, 84, 91, 79, 77C.
 29. Systemem gospodarczym naprawiono urządzenia na placach zabaw (maj 2014).
 30. Wymieniono zawory podpionowe instalacji gazowej w budynku 91A oraz uszczelniono instalacje gazowe w budynkach 91A , 91B.
 31. Usuwano na bieżąco awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.

Udzielano również pomocy technicznej mieszkańcom w zakresie usuwania drobnych awarii w mieszkaniach.

2013

 • dokonano przeglądu i napraw placów zabaw
 • zabudowano komórki na podestach klatki schodowej w czterech budynkach 79, 84, 91 i 91 B;
 • opracowano projekt wymiany poziomów CW (ciepła woda), ZW (zimna woda) i cyrkulacji;
 • od 1 kwietnia 2013 r. SM Przylesie przejęła eksploatację kotłowni budynkowych we własnym zakresie. Zarówno umowę serwisową oraz sposób kontroli wewnętrznych;
 • wykonano konieczne remonty w kotłowniach budynkowych. Wymiana stacji uzdatniania wody 9 budynków;
 • wykonano całkowity remont pokrycia dachów budynków 79 i 91 B oraz naprawy kominów wentylacyjnych i opierzeń blacharskich w blokach 91D, 91C, 91A, 78 i 84;
 • wykonano napraw interwencyjnych (uszczelnianie balkonów, naprawa rury spustowej na południowej ścianie budynku 91C, naprawy wpustu dachu oraz cząstkowe naprawy pokrycia dachu pawilonu 77C);
 • dokonano napraw cząstkowych nawierzchni dróg lokalnych z obudową wpustów ulicznych i naprawą studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
 • dokonano wymiany zasuwy podziemnej odcinającej zasilanie budynku 91 C;
 • dokonano wymiany 8 zaworów podpionowych odcinających piony gazowe w budynku 91 C;
 • dokonano kilka napraw budynków garaży (m.in. pokrycia dachu);
 • montaż dwóch zasuwnic w oknach klatek schodowych w budynku 91 A oraz 91;
 • dokonano naprawy dwóch kominów wentylacyjnych oraz naprawy spękanych ścian garaży nr 50, 51, 52 i 53;
 • dokonano naprawy konstrukcji stalowej dachu zaplecza magazynowego kotłowni po zdarzeniu losowym zwalenia się dwóch drzew podczas huraganowego wiatru;
 • wstawiono trzy szyby z poliwęglanu w wiatrołapie budynku 91A;
 • wykonana dokumentacja:
  - modernizacja instalacji
  - zamiana instalacji c.o. z 1 rurowej na 2 rurową w budynku 91A
  - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla dwóch segmentów pawilonu usługowo-handlowego 77C
  - badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dlazespołu 4-ch garaży kompleksu "D:
  - badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektowanych śmietników podziemnych;
 • realizowana dokumentacja projektowa:
  - dostosowanie dróg lokalnych do wymagań p.poż.
  - rozbudowa przyziemia pawilonu 77 C z zagospodarowaniem przyległego terenu (uzupełniania do uzyskania pozwolenia na budowę.


2012

 • doprowadzono przyłącze gazowe do budynku nieczynnej kotłowni w celu zapewnienia ogrzewania w pomieszczeniach wynajmowanych;
 • modernizację dźwigów osobowych w pozostałych 4 budynkach 11-kondygnacyjnych (z przebudową szybów) z 6 przystankowych (czyli na półpiętrach) na 12 przystankowe ( na każdej kondygnacji). W marcu budynki 79 i 84, a w maju 91 i 91b;
 • w windach w/w budynkach zainstalowano monitoring (w kabinach);
 • we wszystkich budynkach zainstalowano podliczniki zużycia energii elektrycznej przez windy;
 • przywrócono ścianki działowe korytarzy bocznych w budynku 84 po stronie lewej i rozpoczęto zabudowę komórek na podestach klatek schodowych;
 • dokonano wymiany pompy głębinowej wraz z montażem falownika;
 • systemem gospodarczym (konserwatorzy) naprawę urządzeń na placach zabaw;
 • metodą alpinistyczną wykonano naprawę ubytków elewacji na narożnikach budynków - 91 D na całej długości budynku oraz punktowo w budynkach 91 A i 91 C;
 • w kilku mieszkaniach naprawiono ościeże okienne przez wzmocnienie nadproży kątownikami stalowymi;
 • naprawiono kominy wentylacyjne na dachu budynku 91 D;
 • wstawiono nowe drzwi wejściowe do wiatrołapu budynku 79 (zniszczone przez wandali);
 • wykonano miejscowe naprawy nawierzchni drogowych i chodnikowych oraz studzienek kanalizacji sanitarnej;
 • zabezpieczono przed osuwaniem się skarpy oraz zamulaniem kanalizacji deszczowej od strony wschodniej zabudowań nieczynnej kotłowni wraz z naprawą schodów;
 • usuwano na bieżąco awarie na instalacjach wewnętrznych.


2011

 • modernizację dźwigów osobowych w 5 budynkach 11- kondygnacyjnych (z przebudową szybów) z 6 przystankowych (czyli na półpiętrach) na 12 przystankowe (na każdej kondygnacjach);
 • remont pokrycia dachu budynku 77D;
 • remont chodnika od budynku 79 do 91 (pętla autobusowa);
 • l likwidację 7 zbiorników podziemnych magazynowych oleju opałowego;
 • umocnienie skarpy przy pawilonie 77 E;
 • uporządkowanie i umacnianie skarpy przy budynku 79B;
 • przełożenie i nawodnienie pionów wodnych i przeciwpożarowych w 9-ciu budynkach;
 • nasadzenia krzewów po likwidacji zbiorników i wymiana żywopłotów oraz bieżąca pielęgnacja zieleni.


2010

 • remont pokrycia dachu budynku 91;
 • remont WLZ w 5-ciu budynkach z wymianą oświetlenia i instalacją dzwonkową na klatkach schodowych;
 • remont chodnika od budynku 91 do 91C (strona zachodnia);
 • remont podjazdu do zespołu garażowego pomiędzy budynkami 91 a 91C;
 • remont częściowy chodnika przy budynku 91C;
 • remont częściowy nawierzchni i chodnika przy budynku 79;
 • remont schodów i gazonów przy wejściu do pawilonu 79A (Apteka, Przychodnia);
 • remont podjazdu przy trafostacji;
 • likwidacja 6 zbiorników podziemnych magazynowych oleju opałowego;
 • nasadzenia zamienne krzewów po likwidacji zbiorników;
 • pielęgnacja zieleni.


2009

 • modernizację wnętrz na pierwszych kondygnacjach pawilonu 77C (biura Orchis, biura SM-Przylesie, pomieszczenie Filii Biblioteki Miejskiej oraz remont klatek schodowych;
 • remont schodów zewnętrznych po stronie zachodniej zabudowań kotłowni;
 • miejscowe naprawy nawierzchni drogowych i chodników na terenie Osiedla;
 • remont WLZ (wewnętrznych linii zasilających) w 4-ch budynkach z wymianą oświetlenia i instalacją dzwonków na klatkach schodowych;
 • wymiana zieleni na odmiany atrakcyjnie szlachetne.


2008

 • przebudowę kotłowni olejowych na gazowe we wszystkich 9 - ciu budynkach mieszkalnych i 2-ch pawilonach usługowych;
 • przebudowę całościową oświetlenia parkowego;
 • wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach we wszystkich budynkach mieszkalnych;
 • remont instalacji odgromowej w 9-ciu budynkach;
 • wymianę instalacji antyoblodzeniowej na dachach i w rurach spustowych;
 • termomodernizację pawilonu ul. 23 Marca 77C wraz z wymianą okien;
 • wymianę okien na klatkach schodowych w 9-ciu budynkach;
 • remont ścian i zadaszeń w wiatrołapach w 9-ciu budynkach;
 • remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku 91D;
 • remont nawierzchni chodników przy wejściach do 7 budynków;
 • umocnienie skarp przy budynkach 78 i 84.


2007

 • naprawę instalacji przeciwpożarowej podziemnej w tym budowę 4 hydrantów naziemnych;
 • wymianę pokrycia dachów dwóch budynków (23 Marca 78 i 91D);
 • wymianę koszy zlewowych na ścianach szczytowych ośmiu budynków;
 • wymianę nawierzchni chodnika przy wejściu do budynku 91 C.