A A A

 

I. PRZEPISY OGÓLNE


§ 1

1.Budynki mieszkalne oraz wszelkie urządzenia znajdujące się na gruncie Spółdzielni a stanowiące jej mienie są prywatną własnością jej członków. W interesie członków i osób wspólnie z nimi mieszkających jest otoczenie tego mienia troskliwą opieką i ochroną przed zniszczeniem i dewastacją a obowiązkiem Zarządu Spółdzielni jest sprawne nim zarządzanie.

2.Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio, również do właścicieli i najemców lokali w budynkach Spółdzielni, nie będących jej członkami.

§ 2

1.Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymanie właściwego stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego budynków, ich otoczenia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków mieszkaniowych.

2.Przepisy regulaminu określają obowiązki Spółdzielni i jej członków oraz właścicieli i najemców lokali nie będących członkami Spółdzielni.

3.Członek Spółdzielni, właściciel i najemca lokalu jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim lub samodzielnie zamieszkujące, a także za osoby faktycznie w lokalu przebywające (gości i znajomych).


II.OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

 

A)W zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków mieszkaniowych

§ 3

1.Utrzymanie w stanie sprawności:

a)instalacji kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, i instalacji służącej do podgrzania i doprowadzenia ciepłej wody do mieszkań,

b)instalacji doprowadzającej do mieszkań zimną wodę (do zaworu odcinającego) i odprowadzającej ścieki (do trójnika w pionie),

c)instalacji elektrycznej doprowadzającej energię elektryczną do tablic zabezpieczających z licznikami w mieszkaniach,

d)instalacji gazowej do kurka odcinającego dopływ gazu przed licznikiem,

e)dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,

f)instalacji domofonowej bez aparatu w mieszkaniu,

g)instalacji dzwonkowej,

h)oświetlenia zewnętrznego osiedla, jeżeli stanowi ono własność Spółdzielni.

2.Zapewnienie oświetlenia powierzchni komunikacyjnej w budynkach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.

3.Zapewnienie dogodnych dojść, dojazdów i przejść między budynkami na terenach osiedlowych.

4.Wyposażenie budynków w numery administracyjne czytelne w dzień i w nocy.

5.Wyposażenie budynków w pojemniki do składowania nieczystości stałych oraz zapewnianie ich systematycznego opróżniania.

6.Okresowa wymiana piasku w piaskownicach.

7.Bieżąca naprawa zniszczonych urządzeń zabawowych oraz terenów zielonych.

8.Deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja pomieszczeń ogólnego użytku (odszczurzanie, usuwanie podejrzanych substancji, niszczenie insektów).

9.Zabezpieczenie okien przed utratą ciepła w pomieszczeniach ogólnego użytku.

10.Koszenie trawy, pielęgnacja drzew i krzewów.

B)W zakresie sprzątania – obowiązki gospodarzy domów

§ 4

1.Codzienne zamiatanie klatek schodowych (z wyłączeniem zamkniętych korytarzy), schodów, wiatrołapów, kabin dźwigowych, czyszczenie wycieraczek przed wejściem do budynków.

2.Codzienne sprzątanie komór zsypowych i ich dezynfekcja w miarę potrzeb.

3.Codzienne sprzątanie przydzielonych terenów wokół budynków, opróżnianie koszy i usuwanie śmieci.

4.Mycie klatek schodowych, drzwi wejściowych i wiatrołapów raz w tygodniu.

5.Mycie kabin dźwigowych i szyb w drzwiach dźwigowych, co najmniej raz w tygodniu.

6.Grabienie liści i skoszonej trawy oraz usuwanie ściętych gałęzi wg potrzeb.

7.Odśnieżanie i posypywanie piaskiem przejść, chodników, schodów i dróg przed wejściem do budynków.

8.Sprzątanie korytarzy, piwnic i pomieszczeń ogólnodostępnych wg potrzeb.

9.Mycie lamperii, szafek hydrantowych, parapetów i kloszy wg potrzeb.

10.Mycie okien na klatkach schodowych dwa razy w roku (wiosną i jesienią).

11.Codzienne przeglądanie budynków i terenów, przydzielonych gospodarzom do utrzymania, pod kątem ewentualnych usterek i przypadków naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.

12.Dbanie o aktualizację informacji na tablicach ogłoszeniowych.

C) W zakresie napraw wewnątrz lokali

§ 5

1.Dokonywanie napraw i wymiany instalacji wodociągowej, gazowej i ciepłej wody do zaworów odcinających dopływ mediów do mieszkań, a także naprawy i wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej do trójnika.

2.Dokonywanie napraw całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez lokatora oraz wymiana zaworów termostatycznych, zakupionych przez lokatora.

3.Naprawa lub wymiana zaworów głównych odcinających dopływ do lokalu zimnej i ciepłej wody.

III.OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ORAZ WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI  SPÓŁDZIELNI


A)W zakresie wnoszenia opłat za lokale mieszkalne

§ 6

1.Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

2.Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych, eksploatację i utrzymanie nieruchomości, stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach z innych tytułów zgodnie z postanowieniami statutu.

3.Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi nieruchomościami, na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z tym że nie korzystają z dofinansowania uzyskanego z przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego użytku.

4.Najemcy lokali mieszkalnych płacą Spółdzielni czynsz obliczony wg stawek jak dla lokali mieszkalnych na spółdzielczym prawie, z tym, że nie korzystają z dofinansowania uzyskanego z przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi inaczej.

5.Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną o ile jest ona prowadzona przez Spółdzielnię. Najemcy i właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią.

6.Za opłaty, o których mowa w ust.1-5, solidarnie z właścicielami lokali oraz osobami którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu odpowiadają:

a)stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu,

b)osoby faktycznie korzystające z lokalu.

7.Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 pkt a) i b) ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

8.Opłaty, o których mowa w ust. 1-5 wnosi się, co miesiąc z góry do 15 dnia miesiąca. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka lub właściciela lokalu nie będącego członkiem przedstawić kalkulację wysokości opłat.

B)W zakresie napraw lokali mieszkalnych

§ 7

1.Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków i najemców zajmujących te lokale. Jako szczególne obowiązki członka i najemcy lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się:

a)naprawy i wymianę podłóg, wylewek podłogowych do stropu, wykładzin podłogowych, oraz ściennych wykładzin ceramicznych,

b)naprawy i wymianę okien i drzwi,

c)naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu, łącznie z wymianą tych urządzeń,

d)naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych oraz niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

e)malowanie i tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,

f)malowanie drzwi i okien, balustrad balkonów, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją,

g)naprawy instalacji elektrycznej i gazowej w mieszkaniu,

h)zakup, celem wymiany przez Spółdzielnię, uszkodzonych lub źle działających zaworów termostatycznych na grzejnikach.

2.Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu, powstałych z winy użytkowników, obciąża członka Spółdzielni, właściciela lub najemcę lokalu.

§ 8

Zmiany charakteru użytkowania lokalu oraz wszelkie przeróbki w elementach konstrukcyjnych, instalacjach, balkonach i oknach mogą być dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu i spełnieniu warunków przewidzianych prawem.

§ 9

Doposażenie mieszkania przez lokatora nie podlega rozliczeniu ze Spółdzielnią w przypadku jego zdania. Rozliczenie z tego tytułu może być dokonane jedynie z przejmującym mieszkanie.

§ 10

O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w mieszkaniu należy niezwłocznie zawiadomić Administrację Spółdzielni lub, w sytuacjach awaryjnych, dyżurnych konserwatorów.

C) W zakresie udostępniania lokalu w celu dokonania koniecznych napraw i kontroli lokalu

§ 11

1.Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji obciążających Spółdzielnię, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku, jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2.Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku tego wymaga, osoby zajmujące lokal (budynek) obowiązane są, na żądanie i na koszt Spółdzielni, przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania naprawy lub modernizacji, ściśle określony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten w wypadku przeniesienia do lokalu zastępczego nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

3.W okresie zamieszkiwania w lokalu zastępczym członek Spółdzielni i najemca lokalu nie będący członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zastępczego, bez względu na jego wyposażenie techniczne nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

§ 12

1.W wypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba jest nieobecna albo odmawia udostępniania lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

2.Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność członka, właściciela lub najemcy lokalu albo pełnoletniej osoby z lokalu korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia członka lub osoby pełnoletniej. Z czynności tych sporządza się protokół.

3.Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić lokal w celu:

a)dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu, ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

b)zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego jej członkiem,

c)dokonania odczytu wskazań wodomierzy oraz wymiany liczników i podzielników kosztów centralnego ogrzewania,

d)przeprowadzenia, przez pracowników Spółdzielni i inne uprawnione osoby, kontroli i przeglądu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej oraz kontroli ogólnobudowlanej.

4.Pracownicy Spółdzielni, na podstawie upoważnienia Zarządu mają, w uzasadnionych przypadkach, prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji podzielników kosztów centralnego ogrzewania i wodomierzy w lokalu mieszkalnym.

D)Obowiązki w zakresie korzystania z lokalu mieszkalnego

§ 13

1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego, nie wymaga zgody Zarządu Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą przeznaczenia lokalu.

2.Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek lub właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Administracji Spółdzielni o tej czynności.

3.Umowy zawarte przez członka lub właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia jego prawa do tego lokalu.

4.Członek Spółdzielni, właściciel lub najemca lokalu nie będący członkiem Spółdzielni mogą za zgodą Zarządu Spółdzielni i organów władzy państwowej prowadzić w części lub całym lokalu działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie będzie ona naruszać zasad współżycia społecznego i będzie zgodna z przepisami ogólnie obowiązującymi.

5.Członek Spółdzielni, właściciel lub najemca może dokonać przeróbek lokalu, w celu dostosowania go w części lub w całości do działalności gospodarczej, jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu.

6.Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą najemców lokali. Muszą oni uzyskać zgodę Spółdzielni na oddanie lokalu w podnajem lub bezpłatne używanie.

 

IV.PRZEPISY W ZAKRESIE ESTETYKI I CZYSTOŚCI BUDYNKU, OSIEDLA I OTOCZENIA


§ 14

1.Wszyscy mieszkańcy osiedla powinni dbać o czystość klatek schodowych, korytarzy, piwnic i terenu osiedla.

2.Zdemontowane okna oraz gruz po remontach lokali należy wywozić na własny koszt na składowiska temu celowi służące. Niedopuszczalne jest składowanie gruzu i zbędnych przedmiotów w pojemnikach na śmieci, lub w obrębie zsypów śmietnikowych.

3.Wyeksploatowany sprzęt taki jak telewizory, monitory, lodówki, samochody itp. należy usuwać z terenu osiedla we własnym zakresie na składowiska do tego celu przeznaczone.

4.Wywóz mebli i wyeksploatowanego sprzętu gospodarstwa domowego odbywa się wyłącznie w dniach „wystawek”  W pozostałe dni wywóz należy zorganizować we własnym zakresie.

§ 15

1.Wszelkie nieczystości i odpadki należy wyrzucać do pojemników śmietnikowych pamiętając o obowiązku segregacji na odpady szklane, plastikowe i makulaturę. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów na klatkach schodowych lub korytarzach, użytkownik obowiązany jest usunąć je we własnym zakresie.

2.Nie wolno wrzucać do sanitariatów śmieci, kości, szmat, środków opatrunkowych, pampersów, podpasek itp. Osoby winne niedrożności instalacji kanalizacyjnej mogą być obciążone kosztami jej udrożnienia.

3.Nie wolno wyrzucać przez okna i z balkonów jakichkolwiek odpadków i nieczystości oraz wykładać na parapetach okien resztek pożywienia dla ptactwa.

4.Zabrania się trzepania dywanów, obrusów lub worków odkurzaczy na balkonach, na klatkach schodowych oraz przez okna.

5.Trzepanie dywanów może się odbywać wyłącznie w miejscu i czasie do tego przeznaczonym.

6.Hodowanie kwiatów na balkonach nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się pod tymi balkonami, nie może szpecić elewacji oraz nie może powodować zanieczyszczeń czy uszkodzeń mienia osób trzecich.

7.Członek oraz właściciel i najemca nie będący członkiem jest obowiązany do likwidacji insektów i gryzoni w mieszkaniu na własny koszt, a o ich pojawieniu się winien powiadomić niezwłocznie Administrację Spółdzielni.

§ 16

1.Zabrania się montażu anten radiowych, telewizyjnych i innych urządzeń na dachu i elewacji budynku bez pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

2.Zabrania się zmiany kolorystyki zewnętrznych elementów budynku (okien, balkonów, itp.) Winien być zachowany dotychczasowy podział wymienianych okien.

3.Pojazdy samochodowe należy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

4.Niedozwolone jest parkowanie samochodów ciężarowych i dostawczych oraz pojazdów i przyczep wycofanych z ruchu.

5.Zabrania się mycia samochodów na terenie osiedla.

6.Użytkownicy garaży są zobowiązani do odśnieżania i usuwania zalodzenia we własnym zakresie w sposób nie utrudniający korzystania z sąsiednich garaży.

 

V.SUSZENIE BIELIZNY§ 17

1.Suszenie bielizny może odbywać się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach (suszarniach) lub w obrębie balkonu.

2.Zabrania się wieszania na balkonach bielizny bez jej dokładnego odwirowania.

3.Po zakończeniu suszenia bielizny pomieszczenie suszarni należy dokładnie posprzątać a klucz niezwłocznie zwrócić wyznaczonej osobie.


VI.PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


§ 18

1.Zabrania się przechowywania i składowania materiałów łatwopalnych w piwnicach i pomieszczeniach ogólnego użytku.

2.W korytarzykach bocznych i ciągach komunikacji wewnętrznej zabrania się wykonywania trwale przymocowanych zabudów oraz zastawiania ich meblami,  opakowaniami, wózkami dziecięcymi lub innymi przedmiotami utrudniającymi ewentualną ewakuację ludzi w warunkach zagrożenia pożarowego. Tego rodzaju przeszkody zawężające korytarze będą usuwane na koszt właściciela.

3.Montaż dodatkowych ścianek z drzwiami w korytarzykach bocznych, jest możliwy tylko za zgodą wszystkich właścicieli mieszkań, których taka zabudowa dotyczy,  i jeżeli jest zgodny z obowiązującymi przepisami p.poż.

4.Zabrania się zastawiania, niszczenia, oraz wykorzystywania do celów gospodarczych hydrantów p. pożarowych zainstalowanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

5.Zabrania się samodzielnego instalowania dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej na korytarzach, klatkach schodowych oraz w piwnicach.

6.Zabrania się używania otwartego ognia (świece, zapałki, lampy naftowe) oraz palenia papierosów w piwnicach, windach i na korytarzach.

7.Zabrania się parkowania samochodów na drogach dojazdowych do budynków a w szczególności w miejscach wyznaczonych dla pojazdów ratownictwa medycznego i pożarowego (koperty).


VII.PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA (DOMU)§ 19

1.Warunkiem właściwego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla (domu) jest wzajemna pomoc i niezakłócanie sobie spokoju.

2.Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na placach zabaw i boiskach. Niedopuszczalne są głośne zabawy na korytarzach i klatkach schodowych.

3.Za niewłaściwe zachowanie się dzieci powodujące dewastację i niszczenie mienia, oraz zakłócanie spokoju mieszkańcom domu, odpowiedzialni są rodzice, w stosunku do których, mogą być stosowane sankcje statutowe, cywilno-prawne lub karne.

4.Warunkiem hodowania zwierząt domowych jest pełna kontrola nad ich zachowaniem. Niedopuszczalne jest wałęsanie się zwierząt w budynku i na terenie osiedla bez opiekunów.

5.Zabrania się używania w lokalu mieszkalnym narzędzi wywołujących hałas (wiertarek, pił itp.) w niedziele i święta oraz w godzinach od 20.00 do 08.00 w pozostałych dniach.

6.Trzepanie dywanów może się odbywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym i w godzinach od 08.00 do 20.00 każdego dnia z wyjątkiem dni świątecznych.

7.Używanie urządzeń nagłaśniających i instrumentów muzycznych w dzień (telewizory, radia, odtwarzacze muzyki itd.) nie może powodować zakłócania spokoju innym mieszkańcom osiedla.

8.W godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna, w czasie której, zabronione jest jakiekolwiek zakłócanie spoczynku nocnego.

§ 20

1.Zabrania się hodowania i utrzymywania zwierząt domowych poza lokalem mieszkalnym.

2.Zabrania się hodowania i utrzymywania zwierząt domowych w ilościach naruszających normy sanitarne i zasady współżycia społecznego.

3.Wyprowadzanie psa jest możliwe tylko na smyczy i w kagańcu.

4.Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych na teren placu zabaw dla dzieci a w szczególności do piaskownic.

5.Wszelkie zanieczyszczenia budynków i terenów należących do Spółdzielni spowodowane przez zwierzęta domowe musi usunąć ich właściciel lub opiekun.

6.Na terenie osiedla zabrania się używania pojazdów silnikowych powodujących nadmierny hałas.

7.Na terenie osiedla zabrania się dokonywania prób silników, autoalarmów, używania sygnałów dźwiękowych oraz urządzeń nagłaśniających zainstalowanych w pojazdach.

8.W pobliżu bloków mieszkalnych nie należy parkować pojazdów, których autoalarmy mogą powodować długotrwałe zakłócenie spoczynku nocnego, oraz pojazdów z zainstalowanym akustycznym sygnalizatorem czuwania autoalarmu.

§ 21

1.Członkowie, właściciele nie będący członkami Spółdzielni i najemcy lokali są zobowiązani do przestrzegania przepisów meldunkowych.

2.O każdej zmianie stanu osobowego w lokalu należy powiadomić niezwłocznie Administrację Spółdzielni.

3.Nie przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 może skutkować naliczeniem wyższych opłat czynszowych z tego tytułu do trzech lat wstecz.


VIII.PRZEPISY KOŃCOWE§ 22

Wszelkie reklamy mogą być instalowane na elewacjach budynków po uzyskaniu zgody Zarządu Spółdzielni i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Również tablice informacyjne mogą być instalowane na elewacjach budynku po uzyskaniu zgody Zarządu.

§ 23

1.Szkody losowe spowodowane w lokalu członka oraz właściciela lub najemcy, należy zgłaszać niezwłocznie do Administracji Spółdzielni a odszkodowanie egzekwować od swego ubezpieczyciela.

2.Szkody spowodowane przez właścicieli lub użytkowników innych lokali należy zgłaszać do Administracji Spółdzielni a odszkodowania egzekwować od sprawców lub ich ubezpieczycieli na drodze cywilno-prawnej.

§ 24

Skargi i wnioski członków oraz innych użytkowników mieszkań dotyczące rozmieszczenia i sposobu korzystania z infrastruktury osiedlowej (boiska, place zabaw, śmietniki, ciągi piesze, oświetlenie, ławki, nasadzenia drzewostanu i kwiatów) a także fakty dewastacji i niszczenia mienia spółdzielni oraz nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez mieszkańców budynków Spółdzielni powinny być zgłaszane do Zarządu Spółdzielni.

§ 25

1.W stosunku do użytkowników lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu Zarząd Spółdzielni może wnioskować do organów porządkowych miasta o zastosowanie odpowiednich sankcji.

2.W przypadku stwierdzenia szkody w mieniu Spółdzielni, powstałej wskutek naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Spółdzielni może wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa niezależnie od dochodzenia naprawienia szkody.

§ 26

1.Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu porządku domowego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej SM „Przylesie” w dniu 17 sierpnia 1992 r.

3.Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie Uchwałą Nr 12/2006 z dnia 13.luty 2006 r.