A A A

Regulamin funkcjonowania elektronicznego biura obsługi mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”

Pobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej od sezonu grzewczego 2020/2021

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej od sezonu 2020/2021

Regulamin udzielania przez Jednostkę zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Regulamin w pliku PDF