A A A

Celem działania i istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

Spółdzielnia nie jest więc podmiotem gospodarczym działającym dla zysku, a jej działalność została ustawą ograniczona do spraw związanych z zaspokajaniem w/w potrzeb. Te uwarunkowania prawne mają istotny wpływ na gospodarkę spółdzielni i zarządzanie jej majątkiem, który składa się głównie z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży stanowiących własność spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.  Posiada osobowość prawną.

Organami Spółdzielni są : Walne Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd. Organem najwyższym jest Walne Zebranie Przedstawicieli nakreślające kierunki jej działania. Zarząd kieruje Spółdzielnią oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Funkcję organu kontrolnego pełni Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo Spółdzielcze, Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z późniejszymi zmianami, Statutu oraz innych obowiązujących w Spółdzielni przepisów prawa.

Spółdzielnia sama zarządza swoimi zasobami, ale<br>w podejmowaniu decyzji jest związana przepisami prawa i statutem.

W zakresie swojej statutowej działalności spółdzielnia może osiągać przychody<br>z różnych źródeł, przy czym osiągnięty dochód przeznaczyć może albo na inwestycje lub remonty, albo na pokrycie części kosztów eksploatacji, zmniejszając w ten sposób obciążenia finansowe członków.  

Członkowie korzystający z mieszkań zobowiązani są bowiem pokryć koszty budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, działalności społeczno-wychowawczej oraz mają uczestniczyć w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów (przez wnoszenie wkładów budowlanych lub mieszkaniowych lub uiszczanie innych opłat zgodnie z postanowieniami statutu).

Członkowie spółdzielni opłacają tylko wymienione koszty i w stosunku do nich spółdzielnia nie może realizować zysku, może natomiast – wykorzystując dochody z innych źródeł – pokrywać część kosztów obciążających członków.

Majątek spółdzielni stanowi prywatną własność członków spółdzielni i powinni oni - z dochodów własnych oraz z dochodów spółdzielni – pokryć pełne koszty utrzymania tego majątku.