• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

Projekt: Głęboka modernizacja 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"

Informujemy, że złożony dnia 3 listopada 2016r. przez Zarząd Spółdzielni "Przylesie" wniosek o " Głęboką termomodernizację 9 budynków wielorodzinnych SM "Przylesie" został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowany został do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I i II stopnia. Wniosek został zarejestrowany w Centralnym systemie teleinformatycznym. Pismo o zakwalifikowaniu naszego projektu, otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
O dalszym postępowaniu będziemy informować na bieżąco.
Kopia pisma została umieszczona w każdym budynku oraz na stronie SM "Przylesie", w sekcji "Aktualności".

Spór o nazwę ulicy 23 Marca

PLAN POWIĘKSZENIA CMENTARZA W KIERUNKU ULICY 23 MARCA!

W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące tego projektu.

Materiały można znaleźć na stronie UM Sopot:

http://bip.sopot.pl/Article/id,183.html

Projekt składa się z:

 1. części tekstowej studium,
 2. prognozy oddziaływania na środowisko,
 3. trzech rysunków.

W przypadku naszej dzielnicy Przylesie, najwięcej emocji wywołały informacje umieszczone wyłącznie na rysunku nr 1 wskazujące na pomysł powiększenia cmentarza od obecnego cmentarza komunalnego i katolickiego przy ul. Malczewskiego i projektowanego schroniska dla zwierząt aż do rejonu pętli autobusowej przy ul. 23 Marca. Wg tych planów cmentarz znalazłby się w bezpośrednim sąsiedztwie naszych budynków przy ul. 23 Marca 78 i 84, ale i przedszkola oraz budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. 23 Marca 92, 94, 96.
Już obecnie dewastacja lasu i śmietnik w rejonie powiększanego cmentarza katolickiego budzi liczne protesty mieszkańców sąsiednich domów jednorodzinnych. W pamięci mamy dotychczasową rabunkową gospodarkę grobami na tym cmentarzu. Nie jest to dobry prognostyk na przyszłość!
Jednocześnie zastrzeżenia budzi brak odniesienia do tego planu w części tekstowej studium. Plan w formie tekstowej całkowicie pomija powiększanie cmentarza i istotne zagrożenia dla dzielnicy z tego wynikające. Czyżby pomyłka?
W wielu miejscach studium znajdujemy natomiast zapisy dotyczące zalet otaczającego nas kompleksu leśnego i konieczności jego ochrony. Stoi to w oczywistej sprzeczności do planów powiększenia cmentarza i odlesienia tak dużego obszaru lasu komunalnego.
Znaleźliśmy też istotne błędy formalne w tekście w części studium dotyczącym rejonu Przylesia.

W kilku kolejnych spotkaniach z mieszkańcami dzielnicy uczestniczyło kilkuset mieszkańców nieruchomości spółdzielni, prywatnych i wspólnot mieszkaniowych. Mieszkańcy okazali ogromne niezadowolenie z planu powiększania cmentarza kosztem okolicznego starego lasu, jak to miało miejsce w przypadku cmentarza katolickiego. Spotkania odbyły się w siedzibie SM Przylesie.
Pomimo upływu terminu na wnoszenie uwag (16 stycznia), nadal powinniśmy wnikliwie analizować plany zaprezentowane w projekcie Studium. Jest to istotny dla strategii rozwoju miasta dokument. Szkoda, że jego wyłożenie przypadło na okres świąteczny w którym większość z nas zaintrygowanych jest zajęciami domowymi.
Osoby zainteresowane tematem powiększania cmentarza w kierunku ul. 23 Marca powinny znaleźć jak najwięcej argumentów przemawiających za swoją opinią. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze potrzeby rozwojowe całego miasta.

Co to jest STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Studium jest opracowaniem planistycznym wprowadzonym ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w 1994 r. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium jest jedynym opracowaniem planistycznym, w którym określa się zasady polityki przestrzennej jako całości. Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Dotychczas obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu uchwalonego Uchwałą Nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010 r. Studium aktualne można znaleźć pod adresem http://bip.sopot.pl/Article/id,74.html

Uwagi i sugestie mieszkańcy mogą składać pisemnie do Prezydenta Miasta Sopotu. Pisma można również zanosić do Spółdzielni "Przylesie" lub wrzucać do skrzynki na listy w swoim bloku z napisem "administracja". Ważne by pismo było skierowane do Prezydenta i nie było anonimowe (imię, nazwisko, adres)

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu. Chcemy zaprezentować Państwu projekt tego dokumentu, w którym zawarta jest polityka przestrzenna miasta, a także uzyskać Państwa opinię na temat poszczególnych zapisów.  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu jest bardzo ważnym dokumentem dla mieszkańców. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Takie spotkanie to doskonała okazja, aby porozmawiać o rozwoju miasta, więc liczymy na Państwa obecność.

DZIEŃ OTWARTY SOPOCKIEJ REUMATOLOGII I ZBIERANIE PODPISÓW POD PETYCJĄ W OBRONIE SZPITALA

27 listopada (w niedzielę) zapraszamy na Dzień Otwarty Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie, który odbędzie się w godzinach od 11.00 do 15.00. Wszystkich Pacjentów, Pracowników i Przyjaciół Zespołu, Sopocian i mieszkańców Pomorza zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji Szpitala oraz jego pacjentów o godzinie 10.30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie, a następnie do złożenia podpisów pod petycją do Ministerstwa Zdrowia wzywającą do zmiany projektu ustawy, która w planowanym kształcie doprowadzi do likwidacji placówki.

Informacja po Walnym Zgromadzeniu SM Przylesie 18 X 16r. w sprawie rewitalizacji

Rada Nadzorcza i Zarząd SM Przylesie informuje, że na NWZCz dnia 18 października 2016 r. podjęte zostały wszystkie uchwały. Wycofana została z programu uchwała dotycząca zaciągnięcia przez SM Przylesie kredytu komercyjnego jako zbędna dla dalszych starań o termomodernizację budynków mieszkalnych.

Podjęto uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu "Głębokiej termomodernizacji 9 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z wykorzystaniem finansowych środków pomocowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego".

Elementami najistotniejszymi tej inwestycji jest wykonanie nowej elewacji wraz z budową nowych 4 krotnie większych balkonów na konstrukcji samonośnej. W ramach programu termomodernizacji mogą zostać zaciągnięte pożyczki na jego realizację.

Podstawową zasadą dotyczącą obsługi finansowej programu termomodernizacji jest przyjęcie takich założeń technicznych w których oszczędności wszystkich postaci energii z termomodernizacji pozwolą na spłatę zobowiązań podjętych na ich zrealizowanie. Oznacza to, że poniesione nakłady muszą kompensować się z oszczędnościami energii. Mieszkańcy nie mogą odczuć kosztów termomodernizacji. Zaciągnięcie pożyczek nie wiąże się też z żadnym obciążeniem hipoteką majątku członków, spółdzielni ani właścicieli mieszkań.

Zabezpieczeniem pożyczek są udokumentowane audytem i studium wykonalności efekty termomodernizacji. Podjęto również uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż nieruchomości - gruntu i starej kotłowni.
Pieniądze pozyskane z tej transakcji przeznaczone zostaną na dalszą rewitalizację osiedla. Rada Nadzorcza SM Przylesie opracuje regulamin wyboru oferenta i zasady sprzedaży.

Rada Nadzorcza i Zarząd SM Przylesie dziękuje Mieszkańcom za olbrzymi mandat zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni w związku z inicjatywą termo i rewitalizacji naszego Osiedla. Mamy przekonanie, że w perspektywie 2 - 3 lat staniemy się najbardziej atrakcyjną do mieszkania dzielnicą Sopotu.

Naszymi atutami są: położenie blisko centrum miasta, w otoczeniu wysokich wzgórz morenowych pokrytych starym kompleksem leśnym, w sąsiedztwie Opery Leśnej. W naszej dzielnicy mamy przychodnię lekarską, aptekę, przedszkole, sklepy, bibliotekę, ścieżkę rowerową, nowoczesne obiekty sportowe, centrum fitness, place zabaw, trasy spacerowe i biegowe, punkty widokowe, sanatorium i szpital dzięcięcy. Wkrótce powstanie szpital geriatryczny.
Dzielnica skomunikowana jest z centrum Sopotu wykonaną w 2015r w najlepszych standardach technicznych ulicą 23 Marca.
W odległości kilkuset metrów jest centrum administracyjne miasta: sąd, urząd skarbowy, policja, straż pożarna, straż miejska. Bezpośrednie sąsiedztwo Uniwersytetu Gdańskiego powoduje atrakcyjność osiedla jako inwestycji mieszkaniowej. Tak na prawdę brakuje nam tylko sali gimnastycznej i siłowni. Ale i powstanie takiego obiektu planujemy w perspektywie 3 lat.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie

Nowy numer Gazety SM Przylesie

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na zajęcia

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegóły w pliku PDF

Projekt "Prosument dla Pomorza"

Spółdzielnia SM Przylesie na podstawie umowy nr WFOŚ/PD/76/2015/PROSUMENT zrealizowała zadanie: "Prosument dla Pomorza - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie".

W ramach tej umowy na dachach XI kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, powstało 9 niezależnych instalacji. Zamontowano łącznie 542 panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 137,5 KWp (7 * po 14,7 KWp oraz 2 * po 17,3 KWp).

Wytworzona przez naszą elektrownię słoneczną w okresie rocznym energia elektryczna odpowiadać będzie jej zużyciu przez Spółdzielnię Przylesie. Efekt ekologiczny montażu to spadek emisji CO2 o ponad 100,46 Mg CO2/rok.

 • koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 824.725,00 PLN
 • dotacja w kwocie 329.888,00 zł udzielona została ze środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w PLN);
 • na sfinansowanie pozostałej części zadania udzielona została pożyczka w kwocie 494.837,00 zł

Finansowanie inwestycji w formie pożyczki na całość przedsięwzięcia i 40% dotacji przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Adres: Rybaki Górne 8, Gdańsk

Telefon: 58 301 91 92

www.wfos.gdansk.pl

Nordic Walking 2016

   

Jesienne zajęcia Nordic Walking 2016 odbywać się będą w soboty
o 9:00. Najbliższe zajęcia: 15 października.

Zbiórka o 8:50 na Przylesiu w okolicy siedziby biblioteki (filia nr 6)/SM Przylesie (23 Marca 77c).
Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Szczegółowe informacje: nordic.walking.na.przylesiu@gmail.com

W przypadku zmiany miejsca zbiórki informacje znajdziecie Państwo na stronie www.smprzylesie.pl (w zakładce "Przylesie na sportowo") i na stronie www.mosir.sopot.pl

Zapraszamy

Wywóz dużego sprzętu AGD i RTV

Uchwała zatwierdzająca plan funduszu remontowego na 2016 r.

Ze względu na przyspieszenia decyzji o budowie sieci ciepłowniczej przez GPEC Sp zoo, wystąpią nieplanowane w 2016 r roboty, głównie przy utwardzaniu nawierzchni chodników i ulic oraz zieleni. W latach poprzednich, niektóre odcinki chodników, miejsc postojowych były pomijane przy wymianie nawierzchni.
Takich remontów nie wykonywaliśmy w miejscach planowanych przepustów lub przebiegu sieci. Budowa sieci ciepłowniczej i towarzyszące jej prace ziemne przyspieszą naszą decyzję o wymianie nawierzchni na kostkę brukową. Zgodnie z umową Spółka GPEC odtworzyłby nawierzchnie na taką jak była przed ich pracami.
Wszystko to spowoduje konieczność zmiany planów remontowych na 2016 r.

Tekst uchwały w pliku PDF

Plan remontów na 2016 r. w pliku PDF

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie miejsc postojowych

Ze względu na coraz większe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu powodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM Przylesie podjęła uchwałę mającą na celu:

 1. pozyskanie środków na utworzenie nowych, spełniających warunki techniczne miejsc postojowych;
 2. uporządkowanie zasad postoju pojazdów;
 3. estetyzację otoczenia przed budynkami, szczególnie w miejscach gdzie w latach 70-tych wykonano miejsca postojowe systemem gospodarczym;
 4. odtworzenie z wykorzystaniem kostki betonowej ciągów komunikacyjnych w miejscu budowanej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowanych wynajęciem miejsc postojowych prosimy o składanie wniosków do sekretariatu spółdzielni.
W miarę napływu wniosków będziemy organizowali spotkania z zainteresowanymi celem zoptymalizowania zasad przydziału miejsc.

Szczegóły w pliku PDF

Nowa ankieta

Ankieta dotycząca zasad postoju pojazdów samochodowych na terenie osiedla.

Przejdź do ankiety

A A A

Kontynuujemy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach naszych budynków.

Nadal czekamy na ogłoszenie regulaminów konkursów na środki pomocowe, które zamierzamy wykorzystać do termomodernizacji naszych budynków. Mamy dokumentację projektową, pozwolenie na budowę i stosowne audyty. Brakuje tylko decyzji po stronie rządzących naszym krajem o uruchomieniu funduszy. Mamy nadzieję, że nie skończy się wyłącznie na zapowiedziach i obietnicach. Nasz program termomodernizacji budynków jest prekursorski na skalę całego kraju. Również jako jedyni w Polsce zmodernizowaliśmy budynki wyposażając je w windy w systemie kabin przelotowych oraz rozpoczęliśmy budowę systemu fotowoltaicznego na dachach budynków wysokich.

Ostatnio dodane

Wiadomości z Biblioteki

Postanowiliśmy stworzyć na stronie Spółdzielni nowe miejsce, gdzie publikowane będą wiadomości z Naszej osiedlowej Biblioteki.

Zapraszamy na prelekcję Marka Sperskiego o historii ulicy 23 Marca:


Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie