• Info 1
  Info 1

  Info 1

 • Info 2
  Info 2

  Info2

 • Info 3
  Info 3

  Info 3

 • Info 4
  Info 4

  Info 4

Informacja

Informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Sopotu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Osoby fizyczne mogą wnosić uwagi  do projektu Studium lub prognozy oddziaływania na środowisko.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
                                        do dnia:   25 stycznia 2018r.
 

Szereg ważnych zapisów projektowanego studium odnosi się do naszej dzielnicy.

link do pełnej informacji UM Sopot:   http://bip.sopot.pl/Article/id,183.html

Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"

Dokumenty do pobrania:

 1. Część tekstowa Studium
 2. Rysunek Studium Nr 1
 3. Rysunek Studium Nr 2
 4. Rysunek Studium Nr 3
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko
 6. OBWIESZCZENIE Prezydenta Sopotu o wyłożeniu planu
 7. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
 8. Ogłoszenie SM Przylesie

INFORMACJA

     

SM Przylesie informuje, że w wyniku konkursu ofert wybrano: BMC INVEST SP Z O O 7 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Minerwy 11, 80-299 Gdańsk której zostanie sprzedane prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17, o powierzchni 5016 m2, położonej w Sopocie przy ul. 23 marca 79 B (stara kotłownia).

Poniżej uchwała Rady Nadzorczej SM Przylesie nr 22/2017 z 20.06.2017r.

Dokument w formacie PDF

Zmiana nazwy ulicy 23 Marca

Mamy już potwierdzoną oficjalnie informację, że nasza ulica 23 Marca zmieniła nazwę na nową "23 MARCA". Nazwa symbolizuje aktualnie święto, ustanowienie w dniu 23 marca 2007r., Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej.

Święto to zostało uchwalone przez sejmy obu państw i obchodzone jest od tamtej pory co roku 23 marca i w Polsce i na Węgrzech. Tym sposobem geneza nazwy ulicy przestała być kontrowersyjna. Uniknęliśmy poniesienia zbędnych kosztów organizacyjnych i finansowych.
Podziękowania należą się wszystkim Mieszkańcom i sympatykom Przylesia, zaangażowanym w starania o takie rozwiązanie.

 

Pozostaje teraz każdego roku obchodzić na Przylesiu dzień 23 marca czerwonym wytrawnym Egri Bikaver lub jak kto woli, białym słodkim Tokaj Aszu.

W dniu 23 marca 2018r. na Przylesiu planujemy po raz pierwszy zorganizować obchody Dnia Przyjaźni Polsko - Węgierskiej.
A może wykorzystać pomysł obsadzenia południowych szczytów budynków szczepami winnymi pochodzącymi z Węgier?

Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie"

Akceptacja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu starej kotłowni

   
Zarząd Spółdzielni informuję o zakwalifikowaniu naszej Spółdzielni Przylesie do realizacji ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie programu "Głębokiej termomodernizacji 9 budynków wielorodzinnych SM Przylesie położonych w Sopocie przy ul 23 Marca".
W związku z tym, w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów prac nie objętych programem termomodernizacji do sprzedaży drogą uchwały WZCz członków SM Przylesie przeznaczony został grunt pod obecną starą kotłownią. Urząd Miasta Sopotu na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu SM Przylesie przygotował projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu starej kotłowni przy ul. 23 Marca 79B.

Projekt planu uwzględnia wszystkie nasze postulaty i pozwala na zoptymalizowanie uzyskanych środków ze sprzedaży terenu w odniesieniu do oczekiwań.
W załączeniu skany:

 1. projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla starej kotłowni
 2. pismo Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sopot z 27 listopada 2017r
 3. pismo do Mieszkańców SM Przylesie

KONKURS NA SPRZEDAŻ STAREJ KOTŁOWNI 23 Marca 79B

"Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Sopocie zaprasza do udziału w konkursie ofert mającym na celu wyłonienie nabywcy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 11/17, obręb 00001, arkusz 18, o powierzchni 5016 m2, położoną w Sopocie przy ul. 23 marca 79 B, m.in. dla której Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1S/00001235/7, wraz z własnością posadowionych na działce budynków i budowli.
Właścicielem gruntu jest Gmina Miasta Sopot. Działka jest w wieczystym użytkowaniu SM Przylesie do 19.11.2066r. Kształt działki regularny, teren zabudowany.
   
Oferty należy składać w zaklejonej, zabezpieczonej kopercie na adres siedziby SM: 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77C najpóźniej w terminie do 27 listopada 2017r z dopiskiem "Sprzedaż kotłowni".
(decyduje data wpływu do Organizatora, a nie data stempla pocztowego).

REGULAMIN KONKURSU OFERT

ZAPROSZENIE

 

 

     

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 r

Jeszcze do 2 października można wybrać i zagłosować na wybrane projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Sopotu.
W tym roku Przylesie zgłosiło chęć budowy dwóch nowych placów zabaw na osiedlu.

Bardzo prosimy o poparcie tego cennej dla osiedla inicjatywy i oddanie na nią głosu. Głosować można elektronicznie - również w wersji papierowej w siedzibie SM Przylesie.
 
Nasz pomysł placów zabaw znajduje się jako pierwszy na liście projektów lokalnych w okręgu "Sopot Górny" pod nazwą:

 1. Wyposażenie placów zabaw przy budynkach 23 Marca 91 B i 91 C


Jak można znaleźć szczegóły dotyczące naszego wniosku - https://sopot.budzet-obywatelski.org/projekt/787
Można wybrać do 5 włącznie projektów lokalnych i ogólnomiejskich.
 
Więcej informacji o "BO" - https://sopot.budzet-obywatelski.org/

Pozdrawiam
  
Piotr Kurdziel
Prezes Zarządu SM Przylesie

Ulica 23 Marca

   Radni Miasta Sopotu w dniu 31 lipca br. zgodnie z obowiązującą od kwietnia 2017 roku ustawą dekomunizacyjną podjęli uchwałę dotyczącą nazwy jednej z sopockich ulic 23 Marca. Dzień ten upamiętniał wyzwolenie Sopotu spod niemieckiej okupacji przez Armię Czerwoną.  Nazwę pozostawiono, ale podjęto uchwałę, aby 23 Marca było dniem na cześć Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to ustanowione zostało z inicjatywy nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku.

W najbliższym czasie uchwała trafi do wojewody, który ostatecznie podejmie decyzję.

Mieszkańców i sympatyków 23 Marca prosimy o aktywny udział i wyrażenie opinii  w ankiecie znajdującej się w artykule poniżej:

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Radni-Sopotu-zmienili-nazwe-ulicy-Z-23-Marca-na-23-Marca-n115194.html

Spór o nazwę ulicy 23 Marca

Kolejna propozycja zmiany nazwy ulicy 23 Marca.                             
W skrzynkach pocztowych Przylesia za pośrednictwem Poczty Polskiej rozdystrybuowano ulotkę sygnowaną przez PIS, a dotyczącą propozycji zmiany nazwy ulicy 23 Marca na Rotmistrza Pileckiego.

Temat ten był już w 2016 r. przedmiotem sondażu. Na jednym ze spotkań padła popierana przez wszystkich zebranych propozycja pozostawienia obecnej nazwy ulicy, ale dotyczyć miałaby ona ustanowienia 23 marca 2007r  Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto to zostało uchwalone przez sejmy obu państw i obchodzone jest od tamtej pory co roku i w Polsce, i na Węgrzech. Prezydentem Polski był wówczas Śp. Lech Kaczyński.

Tym sposobem nazwa ulicy przestałaby być kontrowersyjna, jednocześnie uniknęlibyśmy poniesienia dużych kosztów organizacyjnych i finansowych.Zdaniem mieszkańców, zamiast wydawać publiczne pieniądze na np. zmiany dokumentów wystarczy przeprowadzić akcję informacyjną. Dla większości nazwa ul. 23 Marca nie kojarzy się z żadnym faktem historycznym. Stała się nazwą własną, częściej myloną z pierwszym dniem wiosny.Teraz decyzja dotyczącą zmiany nazwy ulicy należy do Rady Miasta Sopotu. Przewodniczący Rady Miasta zasugerował przeprowadzenie referendum wśród Mieszkańców.Polak, Węgier - dwa bratanki! „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” głosi popularne polskie przysłowie, które ma swój odpowiednik również w języku węgierskim: „Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát”. Pierwotnie brzmiało ono „Węgier, Polak dwa bratanki – i do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”, a jego historia sięga XVIII wieku.
Źródło: http://www.rmf.fm/magazyn/news,8442,polak-wegier-dwa-bratanki-23-marca-obchodzimy-dzien-przyjazni-polsko-wegierskiej.html

Problem zmiany ulicy 23 marca poruszany był już wcześniej w Superstacji:

http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2017-01-30/nie-chca-smolenska-wola-sowietow-spor-o-nazwe-sopockiej-ulicy/

źródło: www.superstacja.tv

Nowy numer Gazety SM Przylesie

Projekt "Prosument dla Pomorza"

Spółdzielnia SM Przylesie na podstawie umowy nr WFOŚ/PD/76/2015/PROSUMENT zrealizowała zadanie: "Prosument dla Pomorza - zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie".

W ramach tej umowy na dachach XI kondygnacyjnych budynków mieszkalnych, powstało 9 niezależnych instalacji. Zamontowano łącznie 542 panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 137,5 KWp (7 * po 14,7 KWp oraz 2 * po 17,3 KWp).

Wytworzona przez naszą elektrownię słoneczną w okresie rocznym energia elektryczna odpowiadać będzie jej zużyciu przez Spółdzielnię Przylesie. Efekt ekologiczny montażu to spadek emisji CO2 o ponad 100,46 Mg CO2/rok.

 • koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 824.725,00 PLN
 • dotacja w kwocie 329.888,00 zł udzielona została ze środków udostępnionych w ramach Programu Priorytetowego Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:"Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w PLN);
 • na sfinansowanie pozostałej części zadania udzielona została pożyczka w kwocie 494.837,00 zł

Finansowanie inwestycji w formie pożyczki na całość przedsięwzięcia i 40% dotacji przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Adres: Rybaki Górne 8, Gdańsk

Telefon: 58 301 91 92

www.wfos.gdansk.pl

A A A

Ze względu na coraz większe problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na osiedlu powodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM Przylesie podjęła uchwałę mającą na celu:

 1. pozyskanie środków na utworzenie nowych, spełniających warunki techniczne miejsc postojowych;
 2. uporządkowanie zasad postoju pojazdów;
 3. estetyzację otoczenia przed budynkami, szczególnie w miejscach gdzie w latach 70-tych wykonano miejsca postojowe systemem gospodarczym;
 4. odtworzenie z wykorzystaniem kostki betonowej ciągów komunikacyjnych w miejscu budowanej sieci ciepłowniczej.

Zainteresowanych wynajęciem miejsc postojowych prosimy o składanie wniosków do sekretariatu spółdzielni.
W miarę napływu wniosków będziemy organizowali spotkania z zainteresowanymi celem zoptymalizowania zasad przydziału miejsc.

Szczegóły w pliku PDF

Ostatnio dodane

Wiadomości z Biblioteki

Postanowiliśmy stworzyć na stronie Spółdzielni nowe miejsce, gdzie publikowane będą wiadomości z Naszej osiedlowej Biblioteki.

Zapraszamy na prelekcję Marka Sperskiego o historii ulicy 23 Marca:


Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie